ENGLISH

VIETNAMESE

 • Nội dung của các trang của Trang web và thông tin có sẵn trên Trang web là thông tin chung của bạn và chỉ sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.
 • Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên Trang web của Nhà cung cấp hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro mà chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn trên Trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.
 • Ngoài ra, bằng cách truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản được tìm thấy trong Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi, có thể được truy cập bằng liên kết sau.
 • Các nhãn hiệu, biểu trưng và nhãn hiệu dịch vụ (“Nhãn hiệu”) được hiển thị trên Trang web là tài sản của Nhà cung cấp và / hoặc các bên khác. Bạn bị cấm sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào cho bất kỳ mục đích nào bao gồm, nhưng không giới hạn sử dụng làm thẻ meta trên các trang hoặc Trang web khác trên World Wide Web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Nhà cung cấp hoặc bên thứ ba có thể sở hữu Nhãn hiệu đó. Tất cả thông tin và nội dung trên Trang web được bảo vệ bởi bản quyền. Bạn bị cấm sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, xuất bản, bán, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng bất kỳ Nội dung nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web cho các mục đích thương mại hoặc công cộng. Việc sử dụng trái phép Trang web của Nhà cung cấp có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và / hoặc là hành vi phạm tội.
 • Trang web này có thể cung cấp liên kết đến các Trang web khác bằng cách cho phép bạn rời khỏi Trang web này để truy cập tài liệu của bên thứ ba hoặc bằng cách đưa tài liệu của bên thứ ba vào Trang web này thông qua siêu liên kết “nghịch đảo” và công nghệ khung (“Trang web được liên kết”). Nhà cung cấp không có quyền quyết định thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên Trang web được liên kết. Việc Nhà cung cấp cung cấp liên kết đến Trang không phải là sự chứng thực, ủy quyền, tài trợ hoặc liên kết đối với Trang đó, chủ sở hữu hoặc nhà cung cấp của Trang đó. Có những rủi ro cố hữu khi dựa vào, sử dụng hoặc truy xuất bất kỳ thông tin nào được tìm thấy trên internet và Nhà cung cấp khuyến nghị bạn đảm bảo rằng bạn hiểu những rủi ro này trước khi dựa vào, sử dụng hoặc truy xuất bất kỳ thông tin nào như vậy trên Trang web được liên kết.
 • Trừ khi có quy định cụ thể khác, tất cả nội dung, sản phẩm và dịch vụ trên Trang web, hoặc thu được từ Trang web mà Trang web được liên kết (“Trang web được liên kết”) được cung cấp cho bạn “NGUYÊN TRẠNG” mà không có bất kỳ bảo đảm nào dù rõ ràng hay ngụ ý bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề, không vi phạm, bảo mật hoặc chính xác.
 • Nhà cung cấp không xác nhận và không chịu trách nhiệm về (a) tính chính xác hoặc độ tin cậy của một ý kiến, lời khuyên hoặc tuyên bố được đưa ra thông qua Trang web bởi bất kỳ bên nào ngoài Nhà cung cấp, (b) bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên Trang web được liên kết hoặc (c) các khả năng hoặc độ tin cậy của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ một Trang được liên kết. Ngoài những trường hợp được yêu cầu theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành, trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc bạn phụ thuộc vào thông tin có được qua Trang web hoặc Trang được liên kết hoặc sự phụ thuộc của bạn vào bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Trang được liên kết . Bạn có trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ ý kiến, lời khuyên hoặc nội dung nào khác có sẵn thông qua Trang web, hoặc thu được từ Trang web được liên kết. Vui lòng tìm lời khuyên của các chuyên gia, nếu thích hợp, liên quan đến việc đánh giá bất kỳ ý kiến, lời khuyên, sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung cụ thể nào.
 • Thông tin, phần mềm, sản phẩm và mô tả về các dịch vụ được xuất bản trên Trang web hoặc một Trang được liên kết có thể bao gồm những điểm không chính xác hoặc lỗi đánh máy và Nhà cung cấp đặc biệt từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với những điểm không chính xác hoặc sai sót đó. Nhà cung cấp không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng nội dung trên Trang web là hoàn chỉnh hoặc cập nhật. Nhà cung cấp không có nghĩa vụ cập nhật nội dung trên Trang web. Nhà cung cấp có thể thay đổi nội dung trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Nhà cung cấp có thể cải tiến hoặc thay đổi Trang web bất kỳ lúc nào.
 • Bạn đồng ý rằng Nhà cung cấp, các chi nhánh của Nhà cung cấp và bất kỳ viên chức, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý nào tương ứng của họ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, cho dù trong hợp đồng, tra tấn, trách nhiệm nghiêm ngặt hay cách khác, đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc gián tiếp nào (bao gồm nhưng không giới hạn lợi nhuận bị mất, chi phí mua sắm dịch vụ thay thế hoặc cơ hội bị mất) phát sinh từ hoặc liên quan đến sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng Trang web hoặc một Trang web được liên kết, hoặc với sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng Trang web hoặc một Trang web lót , ngay cả khi Nhà cung cấp được biết về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc truyền bất kỳ loại vi rút nào có thể lây nhiễm vào thiết bị của bạn, hỏng hóc thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây liên lạc, sự cố về điện thoại hoặc kết nối (ví dụ: bạn không thể truy cập trái phép nhà cung cấp dịch vụ internet của mình) truy cập, trộm cắp, lỗi người vận hành, đình công hoặc các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào. Nhà cung cấp không thể và không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Trang web.
 • Nhà cung cấp có thể ký hợp đồng với các công ty hoặc cá nhân khác để cung cấp dịch vụ cho bạn. Bạn đồng ý rằng Nhà cung cấp không thể chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động hoặc việc ngừng hoạt động nào của bất kỳ nhà thầu nào được Nhà cung cấp sử dụng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Bạn có nghĩa vụ duy trì và kiểm soát mật khẩu đối với tài khoản của mình. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra liên quan đến tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Nhà cung cấp về mọi hành vi sử dụng trái phép tên người dùng và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, do bạn không tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật đã nêu ở trên hoặc do bất kỳ người nào mà bạn cấp quyền truy cập vào tài khoản của mình gây ra.
 • Nhà cung cấp có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web mà không có lý do hoặc thông báo, điều này có thể dẫn đến việc tịch thu và phá hủy tất cả thông tin liên quan đến tài khoản của bạn. Tất cả các điều khoản của Điều khoản Sử dụng Cơ bản mà về bản chất vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn, từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý.
 • Việc bạn sử dụng Trang web của Nhà cung cấp và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web đó phải tuân theo luật của Bang Massachusetts, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và luật liên bang hiện hành mà không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc luật. Bạn đồng ý rằng trước tiên bạn sẽ cố gắng giải quyết bất kỳ mối quan tâm hoặc vấn đề nào với Nhà cung cấp hoặc với việc sử dụng trang web này bằng cách thông báo đầy đủ mối quan tâm của bạn với Nhà cung cấp. Nếu liên lạc với Nhà cung cấp không giải quyết được mối quan tâm hoặc vấn đề của bạn, bạn đồng ý gửi mối quan tâm hoặc vấn đề của mình lên các tòa án của Bang Massachusetts, Hạt Suffolk, trong vòng một năm kể từ khi phát sinh tranh chấp. Bạn cũng đồng ý rằng bên thành công trong bất kỳ vụ kiện nào của tòa án sẽ được quyền thanh toán phí luật sư hợp lý liên quan đến việc đạt được lệnh cuối cùng.
 • Các Điều khoản Sử dụng Cơ bản này và tài liệu được tham chiếu khác là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Nhà cung cấp đối với Trang web và thay thế tất cả các liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đương thời (cho dù bằng miệng, bằng văn bản hay điện tử) giữa bạn và Nhà cung cấp liên quan đến Trang web và chi phối mối quan hệ trong tương lai liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web. Bạn có thể chọn tham gia hợp đồng hoặc đề xuất sản xuất hàng hóa với Nhà cung cấp do bạn sử dụng Trang web này, và nếu có, các điều khoản của hợp đồng hoặc đề xuất đó, ở mức độ chúng khác với các Điều khoản cơ bản này của Sử dụng, sẽ được kiểm soát. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng Cơ bản được phát hiện là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức độ tối thiểu cần thiết để Điều khoản Sử dụng Cơ bản sẽ vẫn còn nguyên hiệu lực và có thể thi hành được. Việc một trong hai bên không thực hiện đối với bất kỳ quyền nào được quy định ở đây sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây.
 • Không giới hạn đối với bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của chúng tôi theo pháp luật, công bằng hoặc theo các Điều khoản này, chúng tôi có thể chấm dứt giấy phép của bạn để sử dụng các Dịch vụ này, toàn bộ hoặc một phần, bao gồm cả quyền của bạn để sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào mà không hoàn lại hoặc hủy bỏ nghĩa vụ của bạn trong việc thanh toán trả góp nếu có, nếu chúng tôi xác định, theo quyết định riêng của mình, rằng bạn đã vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tuyên bố thô lỗ, quấy rối hoặc gây tổn hại nào khác được đưa ra trên bất kỳ trang web nào của Nhà cung cấp hướng đến bất kỳ khách hàng nào khác của Nhà cung cấp.
 • Tổng trách nhiệm pháp lý của Nhà cung cấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của Nhà cung cấp, từ tất cả các lý thuyết về trách nhiệm pháp lý và tất cả các nguyên nhân của hành động, trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá tổng số phí mà Nhà cung cấp thực nhận từ bạn trong 6 tháng trước yêu cầu.
 • Bạn sẽ bồi thường và giữ Nhà cung cấp vô hại trước bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ của Nhà cung cấp.
 • Nhà cung cấp có thể chuyển nhượng thỏa thuận này mà không có sự đồng ý của bạn toàn bộ hoặc một phần theo quyết định riêng của họ.
 • Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên.

Điều khoản sử dụng cơ bản

Chào mừng đến với Musilio.com. Bằng cách sử dụng một trong các trang web của chúng tôi (“Trang web”), bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi chi phối mối quan hệ giữa bạn và Musilio, nhà cung cấp Trang web, trong việc bạn sử dụng Trang web. Các thuật ngữ “Nhà cung cấp” hoặc “chúng tôi” hoặc “chúng tôi” đề cập đến chủ sở hữu của Trang web, Musilio. Thuật ngữ “bạn” đề cập đến người dùng hoặc người xem Trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng Trang web phải tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

Musilio không đảm bảo kết quả của bạn trong thực tế. Các đề xuất, nội dung và dịch vụ tư vấn của Musilio nhằm mục đích cải thiện tiến độ học tập của bạn một cách hiệu quả. Musilio không cung cấp các liên kết ngược cho trang web của bạn.